Integritetspolicy

Version: 0.6-2
Datum: 2022-02-08

Inledning

Falk Systematik är en enskild firma som ägs av Pontus Falk.

Denna integritetspolicy beskriver hur jag behandlar dina personuppgifter, det vill säga all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person, inom ramen för min verksamhet.

Jag behandlar dina personuppgifter när du använder mina tjänster på det vis som framgår nedan och jag värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ.

Om jag gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer jag att meddela dig detta om vi har en pågående affärsrelation. De nya villkoren kommer att publiceras här.

Om du tillhandahåller oss personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att jag får behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Pontus Falk (”Falk Systematik”, ”systematik.nu” och ”jag”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som jag behandlar om dig i enlighet med denna integritetspolicy.

Insamling och behandling av personuppgifter

De personuppgifter jag behandlar om dig har du själv, eller den som hanterar ditt ärende, lämnat till mig. Uppgifterna, som ibland kan innefatta känsliga uppgifter, behandlar jag med stöd av ditt samtycke för att administrera och tillhandahålla den tjänst du beställt. Om du inte själv hanterar ditt ärende hos mig kan uppgifterna komma från den entreprenör som hanterar ditt ärende. I så fall kan jag också komma att behandla information om kontaktpersonen hos entreprenören.

Du hittar information om cookies i min cookie-policy.

Varför behandlar jag dina personuppgifter?

Jag behandlar personuppgifter med stöd av rättslig grund för de ändamål som anges nedan.

Samtycke
  • För att kunna hantera beställning av konsultuppdrag.
Mitt berättigade intresse
  • För att underlätta framtida konsultuppdrag.
  • För att kunna skicka marknadsföring via e-post eller sociala medier till dig som gjort en beställning eller förfrågan.
  • Kommunikation i mina sociala medier.
Mina rättsliga förpliktelser
  • Hantering av reklamationsärenden eller andra anspråk.
  • För att fullgöra skyldigheter enligt lag, domstols- eller myndighetsbeslut.

Överföring av dina personuppgifter

Jag använder i vissa fall personuppgiftsbiträden (såsom banker samt IT-leverantörer och -konsulter) för att hantera betalningar, datalagring och tillhandahållande av andra IT-tjänster samt för att jag ska kunna bedriva min verksamhet på ett effektivt sätt. Jag överför i sådana situationer personuppgifter för personuppgiftsbiträdets behandling i enlighet med ett avtal med mig och mina instruktioner avseende sådan behandling.

Jag kan också komma att överföra vissa personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att dessa själva bestämmer varför och hur (ändamål och medel) dina personuppgifter ska behandlas. En sådan överföring görs exempelvis till företag som erbjuder självständiga betallösningar för att administrera din betalning till mig. Betaltjänstleverantören är självständigt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina betalningar och informerar dig separat om hur de behandlar dina personuppgifter.

Följande företag kan erhålla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträden:

FöretagEgenskapFunktion
One.com Group ABpersonuppgiftsbiträdeE-post
Mailchimp (The Rocket Science Group)personuppgiftsbiträdeNyhetsbrev

Om du använder mina sociala medier kommer även dessa att behandla dina personuppgifter (t.ex. Facebook eller Instagram) i enlighet med sina egna integritetspolicyer.

Jag överför inte personuppgifter utanför EU/EES.

Hur länge spara jag personuppgifter?

Jag behandlar personuppgifter för att kunna ge den bästa servicen och jag sparar personuppgifter så länge som dessa är nödvändiga för att uppfylla det ändamål jag behandlar dem för. Jag har rutiner som säkerställer att jag inte lagrar onödiga personuppgifter om dig och jag minimerar också lagringstiden så mycket som möjligt.

För att hantera konsultuppdrag lagras personuppgifter från beställningstillfället och minst till och med leverans av tjänst. Personuppgifter raderas alternativt anonymiseras om de inte har använts på sex månader. I avtalsförhållande sparas personuppgifter under avtalsperioden och sex månader efter att avtalsperioden upphört. Personuppgifterna raderas inte om jag har en löpande kontakt med kunders och leverantörers kontaktpersoner.

Dina kommentarer och chattar i sociala medier finns kvar tills du själv tar bort kommentaren eller chatten. I sociala medier kan dock dina kommentarer och eller chattar komma att rensas enligt mina vid var tid gällande rutiner utan föregående kommunikation med dig.

När det gäller personuppgifter om din betalning lagras de personuppgifter som finns i mitt bokföringsmaterial enligt Bokföringslagen (1999:1078).

Personuppgifter om dig som jag behandlar vid ett eventuellt anspråk från dig lagras från den tidpunkt då sådant anspråk framställs och så länge processen avseende anspråket pågår.

Säkerhet för dina personuppgifter

Jag har vidtagit särskilda åtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång. Huvuddelen av personuppgifterna finns inom företaget bakom uppdaterad brandvägg hos mig. Endast uppgifter som du skickar via mejl till mig samt om du prenumererar på mitt nyhetsbrev finns hos ett personuppgiftsbiträde.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att få en bekräftelse på om jag behandlar dina personuppgifter. Om jag behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur jag behandlar desamma och att få en kopia av dina personuppgifter (”registerutdrag”).

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det samtycke som du lämnat till mig för behandling av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du kan begära att jag raderar dina personuppgifter och jag kommer då att radera dessa under vissa förutsättningar, t.ex. när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller annars behandlas för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar (t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas) få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från mig. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till mig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Rätt att inge klagomål

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning. Du kan alltid framställa klagomål till

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Kontakt

För ytterligare frågor om hur jag behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta mig (pontus.falk@systematik.nu).

Rulla till toppen